Form mẫu, tờ khai, đơn đề nghị liên quan đến việc xin cấp cấp mới, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cập nhật: 09:34 AM, 19/12/2018

Những form mẫu, tờ khai, đơn đề nghị liên quan đến việc xin cấp cấp mới, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

1. Mẫu số 1: Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của công ty, tổ chức

2. Mẫu số 2: Đơn, công văn  giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

3. Mẫu số 4: Văn bản đề nghị của nhà thầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.

4. Mẫu số 5: Về việc nhà thầu điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

5. Mẫu số 7: Đơn đề nghị xin cấp mới giấy phép lao động/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các công ty, nhà thầu, tổ chức.....

6. Mẫu số 9  về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

7. Mẫu số 10 Sổ theo dõi người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động.

8. Mẫu số 11 Về việc đề nghị không cấp giấy phép lao động/cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài. 

9. Mẫu số 14 Về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài.

Theo: http://www.giaypheplaodong.com/

 

Giấy phép lao động