Mẫu số 7, số 8 báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Cập nhật: 23/07/2021

Theo quy định tại Điều 6, Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành năm 2019 và có hiệu lực 01/01/2021 quy định cụ thể như sau:

  1. Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
  2. Trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo Mẫu số 08/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm và hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Mẫu đề nghị báo cáo sử dụng lao động theo quy định mới tại Phụ lục I/PLI, Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành năm 2019 và có hiệu lực 01/01/2021.

Mẫu số 7: Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Mẫu số 8. Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm.

  1. Mẫu số 07/PLI

    Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

    Mẫu số 08/PLI

    Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài.

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166