Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc, Phó giám đốc là người nước ngoài

Cập nhật: 11:39 AM, 25/12/2018

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc, Phó giám đốc là người nước ngoài

Giám đốc là người có trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh của công ty đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc. Một công ty có thể có 1 giám đốc hoặc có nhiều giám đốc theo quy định của Điều lệ công ty

Phó giám đốc là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc theo quy định của pháp luật và theo quy định của Điều lệ công ty

Các công ty Việt Nam có thể thuê hoặc bổ nhiệm người nước ngoài làm Giám đốc, phó giám đốc cho công ty tuy nhiên để được làm việc hợp pháp tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp phép lao động

Giám đốc, Phó giám đốc theo quy định khoản 4 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP  và theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp là một trong những chức danh quản lý của doanh nghiệp.

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là giám đốc, phó giám đốc được thực hiện theo quy định như sau: (xem chi tiết tại đường link dưới đây}

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ NHÀ QUẢN LÝ VỚI CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Giấy phép lao động