Luật và các quy định hướng dẫn thủ tục xin cấp và gia hạn giấy phép lao động

Cập nhật: 07/03/2021

Quy định về trình tự và thủ tục xin cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, Gia hạn giấy phép lao động và quản lý lao động người nước ngoài được quy định trong các văn bản pháp lý sau:

1. Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Phần quy định về tuyển dụng, cấp phép lao động và quản lý người lao động nước ngoài được quy định từ Điều 151 đến Điều 157.

2. Luật Doanh nghiệp năm 2020

3. Nghị định Số: 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2020  có hiệu lực ngày 15/2/2021 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại việt nam.

4. Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động của người nước ngoài

5. Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

6. Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166