Các biểu mẫu mới xin cấp visa thị thực, tạm trú, thường trú cho người nước ngoài

Tạo vào: 05/03/2015

Hệ thông biểu mẫu, giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an 

1. Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam NA1 - Cục quản lý xuất nhập cảnh

2. Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NA2 Cục quản lý xuất nhập cảnh).

3. Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh (NA3 Cục quản lý xuất nhập cảnh).

4. Phiếu yêu cầu điện báo (NA4 Cục quản lý xuất nhập cảnh).

5. Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5 Cục quản lý xuất nhập cảnh).

6. Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (NA6 Cục quản lý xuất nhập cảnh).

7. Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (NA7).

8. Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (NA8).

9. Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực (NA9).

10. Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực (NA10).

11. Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (NA11).

12. Đơn xin thường trú (NA12).

13. Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (NA13).

14. Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NA14).

15. Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NA15).

16. Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức (NA16).

17. Phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài (NA17).

18. Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú (NA18).

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166