Thời hạn cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cập nhật: 09:37 AM, 27/04/2016

Thời hạn cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều 173, Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 11, Mục 3, Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam có hiệu lực thi hành ngày 3/2/2016.

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 2 năm (hai năm)

Hết thời hạn ghi trên giấy phép lao động người sử dụng lao động nước ngoài có thể gia hạn giấy phép lao động và thời hạn gia hạn tối đa cho mỗi lần không quá 2 năm.

Giấy phép lao động