Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Công ty dịch vụ tư vấn Giấy phép lao động cho người nước ngoài ASM hướng dẫn Thủ tục xin cấp giấy work permit cho người nước ngoài được thực hiện Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam

 


Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những dịch vụ cấp giấy phép lao động của ASM Liên Việt bao gồm các dịch vụ cấp giấy phép lao động ngắn hạn hoặc giấy phép lao động dài hạn tối đa là 2 năm cho người nước ngoài 

 


Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài

Chuyên gia là những người người được đào tạo theo hướng chuyên sâu có kinh nghiệm thực hành công việc và có kỹ năng thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể hoặc có hiểu biết vượt trội so với mặt bằng kiến thức chung.


Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện

Mỗi văn phòng đại diện chỉ có một Trưởng văn phòng đại diện phụ trách điều hành hoạt động của Văn phòng Đại diện của công ty và là người đại diện của Văn phòng đại diện


Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc công ty

Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc là người điều hành công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ công ty với vai trò là nhà quản lý của doanh nghiệp


Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc điều hành của công ty

Giám đốc điều hành được định nghĩa theo quy định tại Điểm b, Khoản  4, Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP: “Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

 


Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc, Phó giám đốc là người nước ngoài

Các công ty Việt Nam có thể thuê hoặc bổ nhiệm người nước ngoài làm Giám đốc, phó giám đốc cho công ty tuy nhiên để được làm việc hợp pháp tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp phép lao động


Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Chủ tịch, phó chủ tịch công ty

Chủ Tịch, phó chủ tịch được quy định tại điều 80 Luật Doanh nghiệp: “Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm, nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty


Đăng ký và giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trực tiếp và qua mạng

Trước khi nộp hồ sơ và làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức.... phải làm thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua mạng.

 


Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho nhà quản lý, giám đốc điều hành

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho quản lý là Chủ tịch, phó chủ tịch công ty; Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và Giám đốc, phó giám đốc, giám giám đốc điều hành, Trưởng văn phòng đại diện