Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc điều hành của công ty

Cập nhật: 01:56 PM, 25/12/2018

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc điều hành của công ty

Giám đốc điều hành được định nghĩa theo quy định tại Điểm b, Khoản  4, Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP: “Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp". Vai trò của giám đốc điều hành trong doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty. Trong thủ tục xin cấp giấy phép lao động thì giám đốc điều hành được liệt kê là 1 trong 3 trường hợp Việt Nam cấp giấy phép lao động với vai trò là nhà quản lý (ngoài Chuyên gia và lao động kỹ thuật).

Khi doanh nghiệp thuê hoặc bổ nhiệm người nước ngoài giữ vai trò giám đốc điều hành thì cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động với hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý theo thủ tục, hồ sơ và trình tự như sau:

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ NHÀ QUẢN LÝ VỚI CHỨC DANH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

 

Giấy phép lao động