Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc công ty

Cập nhật: 03/02/2021

Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc là người điều hành công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ công ty. Với vai trò là nhà quản lý trong trường hợp Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc không trực tiếp là nhà đầu tư, không phải là cổ đông hoặc thành viên góp vốn hoặc không phải là chủ sở hữu của doanh nghiệp thì yêu cầu bắt buộc là phải xin giấy phép lao động. Thủ tục, hồ sơ và trình tự xin cấp giấy phép lao động được thực hiện theo quy định về việc cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý. Xin vui lòng xem hướng dẫn dưới đây.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ NHÀ QUẢN LÝ VỚI CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166

0913-292-799
0987-158-166