Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015
04/03/2015

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Biểu Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015   
04/03/2015
1 2 3

0913-292-799
0987-158-166