Print


Đăng ký và giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trực tiếp và qua mạng

Cập nhật: 28/09/2023

Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mới nhất theo quy định tại  Nghị định số 70/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP  quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 18/9/2023

Trước khi nộp hồ sơ và làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức.... phải làm thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị của mình thông qua hình thức trực tiếp hoặc online qua mạng

Quy định về việc đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

- Nghị định 152/2020/NĐ-CP năm 2020 Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá  nhân nước ngoài tại Việt Nam

-  Nghị định số 70/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP  quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 18/9/2023

- Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

1. Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người  nước ngoài làm việc tại Việt Nam

a. Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp trước khi làm giấy phép lao động

Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Cơ quan quản lý lao động

- Đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước làm việc tại công ty, cổ chức của mình ngoài theo Mẫu số 01 -  đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 

b. Đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (Trong trường hợp doanh nghiệp tổ chức đã đăng ký nhu cầu nhưng hiện tại có mong muốn thay đổi nhu cầu sử dụng lao động).

- Việc đăng ký thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 02 PLI

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2. Hướng dẫn Giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài để xin cấp giấy phép lao động

Tại các mẫu số 1 và mẫu số 2 của Nghị định số 70/2023/NĐ-CP yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu theo form mẫu quy định.

Tuy nhiên mục giải trình người sử dụng lao động phải nói rõ lý do tại sao có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị của mình. Tại sao không sử dụng người lao động trong nước làm các vị trí, công việc mà dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài. Tuỳ vào thực tế của doanh nghiệp, tổ chức mà giải trình lý do cho hợp lý và phù hợp. Lưu ý tại Việt Nam hiện nay chúng ta ưu tiên tuyển dụng những lao động có trình độ cao mà người lao động trong nước chưa đáp ứng được, chưa thay thế được, Việt Nam không chấp nhận sử dụng người lao động phổ thông và lao động giản đơn.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét dựa trên những quy định của pháp luật cũng như thực tế nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của doanh nghiệp có thể quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động của người sử dụng lao động đề nghị. Nếu trường hợp không chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, tổ chức Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không chấp thuận.

 3. Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 

- Nộp trực tiếp: Doanh nghiệp nộp tại Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính  hoặc Cục việc làm tùy thuộc vào thẩm quyền quản lý của từng đơn vị/Doanh nghiệp/Tổ chức.

Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cơ quan chấp thuận.

Thời gian giải quyết việc xin chấp thuận là 10 ngày làm việc.

Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép lao động/làm việc cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

                    Thủ tục gia hạn giấy hép lao động

Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục xin đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết các vấn đề pháp lý có liên quan.


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn