Print


Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC

Cập nhật: 01/08/2023

Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cục quản lý xuất nhập cảnh và Phòng quản lý xuất nhập cảnh

Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA do Bộ công an ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu NA16 Bản đăng ký mẫu con dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tổ chức hoạt động tại tại Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh và Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Download)

- Mẫu NA16 Cục xuất nhập cảnh:  là một tờ khai trong bộ hồ sơ pháp nhân nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh khi làm thủ tục visa thị thực lần đầu tiên và thủ tục đăng ký tài mở tài khoản điện tử cho công ty, tổ chức tại Cổng dịch vụ công của Bộ Công An.

Biểu mẫu này đươc Công ty tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài nộp kèm theo hồ sơ pháp nhân lần đầu tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi làm các thủ tục liên quan đến visa thị thực xuất nhập cảnh cho người nước ngoài trực tiếp và online.

- Đối với trường hợp xin đăng ký tài khoản điện tử (online) thì Mẫu NA16 nộp kèm cùng mẫu mẫu số NA19 ban hành kèm theo thông tư số 57/2020/tt-bca ngày 10/6/2020 của bộ công an

Hướng dẫn và thủ tục đăng ký tài khoản điện tử xuất nhập cảnh cho công ty, tổ chức pháp nhân.

Thủ tục xin công văn nhập cảnh online trực tuyến cho người nước ngoài qua Cổng dịch vụ công

Các biểu mẫu khác liên quan mà mẫu NA16 luôn đi kèm theo:

- Hồ sơ công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc theo diện DN1, DN2, LĐ 1, LĐ2, ĐT 1, ĐT 2, ĐT 3, ĐT 4, .....


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn