Print


Mẫu số 4 đề nghị của nhà thầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người nước ngoài

Cập nhật: 23/07/2021

Mẫu số 4: Văn bản đề nghị của nhà thầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
 
Biểu mẫu này ban hành kèm theoNghị định 152/2020/NĐ-CP 

© 2024 XuatNhapCanh.com.vn