Print


Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Cập nhật: 04/03/2015

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Biểu Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam (Download)

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)

 

 


© 2024 XuatNhapCanh.com.vn