Print


Mẫu số 14 Sổ theo dõi người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động

Cập nhật: 23/07/2021

Mẫu số 14/PLI quy định mẫu sổ theo dõi người lao động nước ngoài theo nghị định mới Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Mẫu số 14/PLl Sổ theo dõi người lao động nước ngoài.

© 2024 XuatNhapCanh.com.vn