Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định về Giấy phép lao động(Đã hết hiệu lực)

Cập nhật: 17/02/2021
VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MỚI NHẤT -Một số văn bản đã hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới đã được cập nhật.

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam- Hiện tại đã hết hiệu lực và được thay thế bằng nghị định mới 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020 cóhiệu lực thi hành ngày 15/02/2021.

Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây. Đã hết hiệu lực

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Đã hết hiệu lực.

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động của người nước ngoài. Đang còn hiệu lực thi hành cho đến khi văn bản khác thay thế.

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử. Đang còn hiệu lực thi hành cho đến khi văn bản khác thay thế.

Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động. Đang còn hiệu lực thi hành cho đến khi văn bản khác thay thế.

 

 

 

Liên hệ tư vấn dịch vụ
0913.292.799 0987.158.166
Giấy phép lao động

Thiết kế bởi: V&A Vietnam

Hỗ trợ dịch vụ