Mẫu TT05 - Công văn gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Cập nhật: 01:09 PM, 27/02/2013

Công văn gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông báo kết quả giải quyết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú - mẫu TT05

                                                                                                           Mẫu TT05

                                                                            (Ban hành kèm theo Thông tư s 02/2013/TT-BCA

                                                                                               ngày 05 tháng 01 năm 2013)                              

                                   

                       BỘ CÔNG AN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC QUẢN LÝ XNC                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
     
   

 

 

                   Số:             /A72-P6                     

……….., ngày ….. tháng ….. năm…..

V/v công dân Việt Nam định cư

ở nước ngoài về VN thường trú

 

 

 

Kính gửi: Đại sứ quán/ TLSQ Việt Nam tại…….(1)

 

 

 

Căn cứ hồ sơ của ông/bà……………….……., sinh ngày …/…./…. công dân Việt Nam định cư tại ….…………đề nghị về đăng ký thường trú tại địa chỉ …………………………………………………………………….,

Người cùng về thường trú: ……………………, sinh ngày …/…./…., (quan hệ) (2),

 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã xem xét và có ý kiến như sau:

 

Đồng ý giải quyết cho ông/bà………………………………….. và những người có tên sau………………………...(2) được về Việt Nam thường trú tại địa chỉ trên.

 

Đề nghị Đại sứ quán/ TLSQ làm thủ tục cấp Giấy thông hành hồi hương theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                                           CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                                         

- UBNN về người VN ở nước ngoài -

  Bộ Ngoại giao (để phối hợp);

- PA72 Công an tỉnh/ TP ………

  (để thực hiện);

- Lưu: A72 (P6).                                                                                 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Giải thích mẫu:

(1) Mẫu này áp dụng cho trường hợp nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

(2) Mẫu chỉ hiện dòng chữ này nếu hồ sơ xin về Việt Nam thường trú có từ hai người trở lên.

 

Giấy phép lao động