Mẫu số 11 Về việc đề nghị không cấp giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Cập nhật: 09:07 AM, 19/12/2018
Mẫu số 11 Về việc đề nghị không cấp giấy phép lao động/cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài. 
Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

 

Giấy phép lao động