Luật và các quy định hướng dẫn thủ tục xin cấp và gia hạn giấy phép lao động

Cập nhật: 12:09 AM, 02/05/2013

Quy định về trình tự và thủ tục xin cấp giấy phép lao động, Gia hạn giấy phép lao động và quản lý lao động người nước ngoài được quy định trong các văn bản pháp lý sau:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

Phần quy định về tuyển dụng, cấp phép lao động và quản lý người lao động nước ngoài được quy định từ Điều 169 đến Điều 175

 

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam

 

Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây.

 

Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 

 

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động của người nước ngoài

 

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

 

Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động

 

Theo: http://www.giaypheplaodong.com/

 

 

 

 

Các băn bản dưới đây đã hết hiệu lực thi hành

Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài, cấp  giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động

Nghị định 34/2008/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 46/2011/N Đ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/ND-CP quy định về tuyể dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP  ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư 31 Hướng dẫn Nghị định 34 và Nghị định 46 (Phần 1)

Thông tư 31 Hướng dẫn Nghị định 34 và Nghị định 46 (Phần 2)

 Tham khảo thêm - www.giaypheplaodong.com

 

 

Giấy phép lao động