Luật và các quy định hướng dẫn thủ tục xin cấp và gia hạn giấy phép lao động

Cập nhật: 12:09 AM, 02/05/2013

Quy định về trình tự và thủ tục xin cấp giấy phép lao động, Gia hạn giấy phép lao động và quản lý lao động người nước ngoài được quy định trong các văn bản pháp lý sau:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

Phần quy định về tuyển dụng, cấp phép lao động và quản lý người lao động nước ngoài được quy định từ Điều 169 đến Điều 175

Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài, cấp  giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động

Nghị định 34/2008/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 46/2011/N Đ-CP của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/ND-CP quy định về tuyể dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP  ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư 31 Hướng dẫn Nghị định 34 và Nghị định 46 (Phần 1)

Thông tư 31 Hướng dẫn Nghị định 34 và Nghị định 46 (Phần 2)

 Tham khảo thêm - www.giaypheplaodong.com

 

 

Giấy phép lao động