Lao động phổ thông có được cấp giấy phép lao động không?

Theo nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam quy định những người được cấp giấy phép lao động tại Việt nam phải có các điều kiện: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, có ...


Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài,...


Thủ tục cấp giấy phép lao động khi người nước ngoài chuyển đổi vị trí làm việc

Hồ sơ cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động nhưng không thay đổi người sử dụng lao động.


Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở công ty khác


Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Trường hợp giấy phép lao động bị mất: phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;


Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Hò sơ cấp mới giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội, Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định, lý lịch tư pháp,...


Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho lao động kỹ thuật

Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


Thời hạn cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thời hạn của giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài ....


Thời hạn cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012 và  Mục 3, Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam có hiệu lực thi hành ngày 3/2/2016 thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 2 năm (hai năm)


Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh

 Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013