Mẫu N7A - Mẫu đề nghị xin cấp thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cập nhật: 09:46 PM, 14/05/2013

Đơn đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài - Mẫu N7A

Mẫu N7A

        ............., ngày ....... tháng ..... năm .....

 

Tên cơ quan/ tổ chức                                        

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số: ...............

Đề nghị cấp thẻ tạm trú

 cho người nước ngoài

 

Kính gửi : ..........................................................................................

 

       Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho ........ người nước ngoài sau đây:

 

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Công việc đảm nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (thông tin chi tiết từng người kèm theo)

   Nơi nhận:                                                                        Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức

              (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

Xem tiếp:

1. Dịch vụ cấp thẻ tạm trú, cư trú cho người nước ngoài

2. Dịch vụ xin visa, gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài

3. Dịch vụ và thủ tục xin cấp giấy phép lao động, giấy phép làm việc cho người nước ngoài